اندازه گیری و کنترل کیفی

انواع ميکرومتر از نظر مکانيزم

وبلاگ انواع ميکرومتر از نظر مکانيزم

انواع میکرومتر از نظر مکانیزم

ميکرومترها به لحاظ سيستم عملکرد در انواع مختلفی ساخته می شوند که عموماً در بيش تر آن ها علاوه بر سيستم پيچ و مهره کهامکان خواندن اندازه ها از روی استوانه های ثابت و متحرک آن ها ميسر است می توان مقدار اندازه را از روی سيستم کنتور، صفحهٔمدرج و عقربه و يا سيستم الکترونيکی آن نيز قرائت نمود، ذيلاً اين نوع ميکرومترها به طور خلاصه شرح داده می شوند. لازم به ذکراست که انواع ميکرومترها به لحاظ نوع اندازه گيری که انجام می دهند نيز با مکانيزم های زير ساخته می شوند. قیمت میکرومتر ها در فروشگاه آذرصنعت ، می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید

 

برای خرید میکرومتر به صفحه فروشگاه مراجعه فرمایید

بررسی انواع میکرومتر ، خرید انواع میکرومتر

ميکرومتر با مکانيزم پيچ و مهره ای

اين ميکرومترها از پرمصرف ترين ميکرومترها بوده و دارای انواع مختلفی هستند

 

ميکرومتر با مکانيزم شماره انداز ( ميکرومتر کنتور دار )

اين نوع ميکرومترها کاملاً مانند ميکرومترهای قبلی است. با اين تفاوت که، علاوه بر سيستم مکانيکی (پيچ و مهره ای) و اين که مقدار اندازه از روی استوانه های ثابت و متحرک خوانده می شود، به موازات می توان مقدار اندازه را به صورت خيلی راحت تر و سريع تر از روی سيستم کنتور آن نيز خواند.

 

سيستم کنتور اين ميکرومتر در روی قاب ميکرومتر نصب و از چرخ دنده های پلاستيکی، که در داخل محفظه قاب پيش بينی شده است، تشکيل می شود. اين چرخ دنده ها با محور فک متحرک ميکرومتر ارتباط دارد و در اثر جابه جا شدن فک متحرک ميکرومتر، شماره های نمايش گر ميکرومتر تغيير می کند. بر حسب آن که سيستم اندازه گيری ميکرومتر ميلی متری يا اينچی باشد مقدار اندازه از روی نمايش گر خوانده می شود. گفتنی است ساختمان، جنس و نحوهٔ درجه بندی استوانه های ثابت و متحرک اين ميکرومتر مانند ميکرومتر اندازه گير خارج است

 

ميکرومترهای ساعت دار

ميکرومترهای ساعت دار ميکرومترها علاوه بر داشتن سيستم پيچ ومهره،به صفحهٔ مدرج و عقربه نيز مجهّزند و از آن ها برای کنترل قطعات استفاده می شود نوع ديگر اين ميکرومترها به صفحه تما مدايره و عقربه و شاخک مجهّزند، مقدار تولرانس مابين شاخ کهای آنتنظيم می شود.

ميکرومتر با مکانيزم ديجيتالی ( میکرومتر دیجیتال )

ميکرومتر ديجيتالی کاملاً مانند ميکرومترهای قبلی است، با اين تفاوت که علاوه بر سيستم مکانيکی پيچ و مهره ای و اين که مقدار اندازه از روی استوانه های ثابت و متحرک ميکرومتر قابل خواندن است، به سيستم الکترونيکی نيز مجهّز است

و می توان مقدار اندازه را از روی صفحهٔ نمايش گر الکترونيکی آن نيز قرائت نمود.

ساختمان ميکرومتر با مکانيزم ديجيتالی :اين ميکرومترها، علاوه بر مواردی که برای ميکرومتر اندازه گير خارج شرح داده شد، شامل:

برد الکترونيکی

صفحهٔ نمايش گر

کلید روشن و خاموش (ON – OFF)

کلید سیستم میلیمتری و اینچی (mm – inch)

(ZERO) کليد صفر

کلید نگه دارنده اندازه (HOLD)

 

چند يادآوری در خصوص میکرومتر ها

١- قابليت تفکيک ميکرومترهای دیجیتالی معمولا در سیستم میلیمتری ۰.۰۰۱ میلیمتر و در سیستم اینچی ۰.۰۰۰۱ اینچ است .

٢- هردو سيستم میلیمتری اینچی در روی یک میکرومتر پیش بینی شده است .

۳- بعضا این نوع رومتر ها قابلیا به اتصال به چاپگر را دارند و می توان مقادیر اندازه گیری شده را ذخیره و یا چاپ نمود.

۴- ساختمان، جنس و نحوه درجه یندی استوانه های ثابت و متحرک این میکرومتر مانند میکرومتر ندازه گیری خارج است ، که قبلا به تفصیل شرح داده شد.

۵- این میکرومتر ها در مقابل ضربه بسیار حساس هستند . لذا در نگه داری و حفاظت آن باید دقت نمود .

۶- در موقع اندازه گیری باید از وارد نمودن هرگونه فشار اضافه به غلطک هرزگرد آن خوددری شود .

انواع ميکرومتر به لحاظ کاربرد

ميکرومتر عمق سنج

از ميکرومتر عمق سنج برای اندازه گيری عمق انواع قطعات استفاده می شود.

 

ميکرومتر فک بشقابی ( فک پهن )

برای انداز هگيری ضخامت اجسام انعطا فپذير، سيم ها و ميله ها، انداز هگيری پيچ ها به روش سه ميله انداز هگيری چر خدند هها و … از آن استفاده می شود.

 

ميکرومتر اندازه گير قطر متوسط و قطر کوچک پيچ

فک های اين ميکرومتر سوراخ دار است و با سوار کردن فک های مخصوص اندازه گيری شکل هستند، U که دارای سر مخروطی و قطر متوسط و قطر کوچک روی آن، می توان قطر مربوطه را مستقيماً اندازه گرفت.

 

ميکرومتر اندازه گير قطر متوسط و قطر بزرگ مهره

فک های ميکرومتر انداز هگير قطر متوسط مهره نيز سورا خدار است و اين فک ها روی ميکرومتر م یشوند و م یتوانند روی قطر کوچک و قطر متوسط مهره درگير شوند.

 

ميکرومتر اندازه گير طول شيارهای داخلی

توسط اين ميکرومترها می توان طول شيارهای داخلی را اندازه گرفت.

 

ميکرومتر فک جناقی

فک ثابت اين ميکرومتر به شکل جناقی بوده و می توان از آن برای اندازه گيری قطعات دندانه دار با تعداد دندانهٔ فرد ۵،۳ و… و زاويه مشخص استفاده نمود.

 

 

ميکرومتر فک دوقلو

همان طوری که از شکل اين ميکرومتر ملاحظه می شود، اين ميکرومتر دارای دو ميکرومتر جداگانه ولی با قاب مشترک است و می توان برای کنترل قطعات با تولرانس های مختلف از آن استفاده کرد.

 

ميکرومتر فک مخروطی

فک های ثابت و متحرک اين ميکرومتر مخروطی است و اين ويژگی باعث گرديده تا T و V برای اندازه گيری قطر قطعات با شيارهای کوچک کاربرد داشته باشد.

 

ميکرومتر فک تيغه ای

اين ميکرومتر مجهز به ف کهای تيغ های و باريک است و برای انداز هگيری قطر طولی شيارهای باريک و مستطيلی کاربرد دارد.

 

ميکرومتر ضخامت سنج لوله

مطابق شکل فک ثابت اين ميکرومتر به صورت کروی است. اين فک در داخل لوله ها قرار می گيرد و فک متحرک به جدارهٔ بيرونی لوله می چسبد و مقدار ضخامت لوله اندازه گيری می شود.

 

 

ميکرومتر سه فک

از اين ميکرومتر، برای انداز هگيری قطر سورا خهای استوانه استفاده م یشود. اين نوع ميکرومتر وسيله ای بسيار مناسب و دقيق برای اندازه گيری قطر داخلی استوانه ها است. زيرا با استقرار در سه نقطه از جداره استوانه، محور وسيله بر محور استوانه منطبق می شود.

 

 

اندازه گير ضخامت ورق

برای اندازه گيری ضخامت ورق های فلزی با پهنای زياد از ميکرومتری استفاده می شود که عمق قاب کمانی شکل آن زياد باشد.

 

فروش میکرومتر در سایت