فیلر (شیار سنج) چیست؟

فیلر ﻫﺎ ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎی ﻧﺎزک ﻓﻠﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی و ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﺷﻴﺎرﻫﺎ و ﺷﮑﺎف ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻳﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻴﻠﺮ از ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎ، ﻗﺎب و ﭘﻴﭻ اﺗﺼﺎل ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی ﺗﻴﻐﻪ در داﺧﻞ ﻳﮏ ﻗﺎب ﺟﺎﺳﺎزی ﺷﺪه اﻧﺪ و روی ﻗﺎب ﺟﺎی اﻧﮕﺸﺘﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﻫﺪاﻳﺖ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺮ ﺗﻴﻐﻪ روی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﯽ و ﻳﺎ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﻓﻴﻠﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ و اﻳﻨﭽﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺼﺎوﻳﺮ زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ از ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻴﻠﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

در حال نمایش 5 نتیجه

نمایش 20 40 60

فیلر 20 تیغ آسیمتو

فیلر 20 تیغ آسیمتو هنگ کنگ Filler 20 Blades-605   ✓طول 100 ✓از 0/05 تا 1 ✓ به همراه دفترچه راهنما و گواهی کالیبراسیون ✓ کارت گارانتی (دارای ۶ ماه گارانتی کالبراسیون، ضمانت تعویض در صورت عدم کالیبره) ✓ تحت لیسانس آلمان + اطلاعات بیشتر و دریافت کاتالوگ این محصول + موجود بودن لوازم جانبی + تعمیرات تخصصی لوازم اندازه گیری

فیلر 20 تیغ آسیمتو

فیلر 20 تیغ آسیمتو هنگ کنگ Filler 20 Blades-605     ✓طول 200 ✓از 0/05 تا 1 ✓ به همراه دفترچه راهنما و گواهی کالیبراسیون ✓ کارت گارانتی (دارای ۶ ماه گارانتی کالبراسیون، ضمانت تعویض در صورت عدم کالیبره) ✓ تحت لیسانس آلمان + اطلاعات بیشتر و دریافت کاتالوگ این محصول + موجود بودن لوازم جانبی + تعمیرات تخصصی لوازم اندازه گیری

فیلر 20 تیغ آسیمتو

فیلر 20 تیغ آسیمتو هنگ کنگ Filler 20 Blades-605   ✓طول 150 ✓از 0/05 تا 1 ✓ به همراه دفترچه راهنما و گواهی کالیبراسیون ✓ کارت گارانتی (دارای ۶ ماه گارانتی کالبراسیون، ضمانت تعویض در صورت عدم کالیبره) ✓ تحت لیسانس آلمان + اطلاعات بیشتر و دریافت کاتالوگ این محصول + موجود بودن لوازم جانبی + تعمیرات تخصصی لوازم اندازه گیری

فیلر میتوتویو اصلی

فیلر فیلر یا شیار سنج نوعی وسیله اندازه گیری ثابت است که برای تنظیم و کنترل فاصله قطعات شیار ها

فیلر میلیمتر و اینچ آسیمتو

✓ به همراه دفترچه راهنما و گواهی کالیبراسیون ✓ کارت گارانتی (دارای ۶ ماه گارانتی کالبراسیون، ضمانت تعویض در صورت عدم کالیبره) ✓ تحت لیسانس آلمان + اطلاعات بیشتر و دریافت کاتالوگ این محصول + موجود بودن لوازم جانبی + تعمیرات تخصصی لوازم اندازه گیری