قلاویز

انتخاب سرعت برش قلاویز ماشینی

بر اساس این اطلاعات شما می توانید بهینه ترین سرعت را جهت قلاویزکاری استفاده فرمائید .

بر اساس این اطلاعات شما می توانید بهینه ترین سرعت را جهت قلاویزکاری استفاده فرمائید .

جدول سرعت برش قلاویزکاری