در حال نمایش 6 نتیجه

نمایش 20 40 60

برقو ماشینی ته گرد DIN 212 فرا یوگوسلاوی اصل

مشخصات کالاردیف
DIN 212/A 1.5 HSSE۱
DIN 212/A 2 HSSE۲
DIN 212/A 2.5 HSSE۳
DIN 212/A 3 HSSE۴
DIN 212/A 3.5 HSS۵
DIN 212/A 4 HSS۶
DIN 212/A 4.5 HSS۷
DIN 212/A 5 HSS۸
DIN 212/A 5.5 HSS۹
DIN 212/A 6 HSS۱۰
DIN 212/A 6.5 HSS۱۱
DIN 212/A 7 HSS۱۲
DIN 212/A 7.5 HSS۱۳
DIN 212/A 8 HSS۱۴
DIN 212/A 8.5 HSS۱۵
DIN 212/A 9 HSS۱۶
DIN 212/A 9.5 HSS۱۷
DIN 212/A 10 HSS۱۸
DIN 212/A 11 HSS۱۹
DIN 212/A 12 HSS۲۰
DIN 212/A 13 HSS۲۱
DIN 212/A 14 HSS۲۲
DIN 212/A 15 HSS۲۳
DIN 212/A 16 HSS۲۴

برقو ماشینی فرم DIN 208 A فرا یوگوسلاوی اصل

مشخصات کالاردیف
DIN 208 A 4.0 HSS1
DIN 208 A 5.0 HSS2
DIN 208 A 6.0 HSS3
DIN 208 A 7.0 HSS4
DIN 208 A 8.0 HSS5
DIN 208 A 9.0 HSS6
DIN 208 A 10.0 HSS7
DIN 208 A 11.0 HSS8
DIN 208 A 12.0 HSS9
DIN 208 A 13.0 HSS10
DIN 208 A 14.0 HSS11
DIN 208 A 15.0 HSS12
DIN 208 A 16.0 HSS13
DIN 208 A 17.0 HSS14
DIN 208 A 18.0 HSS15
DIN 208 A 19.0 HSS16
DIN 208 A 20.0 HSS17
DIN 208 A 22.0 HSS18
DIN 208 A 24.0 HSS19
DIN 208 A 25.0 HSS20
DIN 208 A 26.0 HSS21
DIN 208 A 28.0 HSS22
DIN 208 A 30.0 HSS23
DIN 208 A 32.0 HSS24
DIN 208 A 35.0 HSS25
DIN 208 A 36.0 HSS26
DIN 208 A 38.0 HSS27
DIN 208 A 40.0 HSS28
DIN 208 A 42.0 HSS29
DIN 208 A 45.0 HSS30
DIN 208 A 50.0 HSS31
DIN 208 A 8.0 HSS H832

برقو ماشینی فرم DIN 208 B فرا یوگوسلاوی اصل

مشخصات کالاردیف
DIN 208 B 16.0 HSS۱
DIN 208 B 20.0 HSS۲
DIN 208 B 21.0 HSS۳