در حال نمایش 6 نتیجه

نمایش 20 40 60

برقو ماشینی ته گرد DIN 212 فرا یوگوسلاوی اصل

مشخصات کالا ردیف
DIN 212/A 1.5 HSSE ۱
DIN 212/A 2 HSSE ۲
DIN 212/A 2.5 HSSE ۳
DIN 212/A 3 HSSE ۴
DIN 212/A 3.5 HSS ۵
DIN 212/A 4 HSS ۶
DIN 212/A 4.5 HSS ۷
DIN 212/A 5 HSS ۸
DIN 212/A 5.5 HSS ۹
DIN 212/A 6 HSS ۱۰
DIN 212/A 6.5 HSS ۱۱
DIN 212/A 7 HSS ۱۲
DIN 212/A 7.5 HSS ۱۳
DIN 212/A 8 HSS ۱۴
DIN 212/A 8.5 HSS ۱۵
DIN 212/A 9 HSS ۱۶
DIN 212/A 9.5 HSS ۱۷
DIN 212/A 10 HSS ۱۸
DIN 212/A 11 HSS ۱۹
DIN 212/A 12 HSS ۲۰
DIN 212/A 13 HSS ۲۱
DIN 212/A 14 HSS ۲۲
DIN 212/A 15 HSS ۲۳
DIN 212/A 16 HSS ۲۴

برقو ماشینی فرم DIN 208 A فرا یوگوسلاوی اصل

مشخصات کالا ردیف
DIN 208 A 4.0 HSS 1
DIN 208 A 5.0 HSS 2
DIN 208 A 6.0 HSS 3
DIN 208 A 7.0 HSS 4
DIN 208 A 8.0 HSS 5
DIN 208 A 9.0 HSS 6
DIN 208 A 10.0 HSS 7
DIN 208 A 11.0 HSS 8
DIN 208 A 12.0 HSS 9
DIN 208 A 13.0 HSS 10
DIN 208 A 14.0 HSS 11
DIN 208 A 15.0 HSS 12
DIN 208 A 16.0 HSS 13
DIN 208 A 17.0 HSS 14
DIN 208 A 18.0 HSS 15
DIN 208 A 19.0 HSS 16
DIN 208 A 20.0 HSS 17
DIN 208 A 22.0 HSS 18
DIN 208 A 24.0 HSS 19
DIN 208 A 25.0 HSS 20
DIN 208 A 26.0 HSS 21
DIN 208 A 28.0 HSS 22
DIN 208 A 30.0 HSS 23
DIN 208 A 32.0 HSS 24
DIN 208 A 35.0 HSS 25
DIN 208 A 36.0 HSS 26
DIN 208 A 38.0 HSS 27
DIN 208 A 40.0 HSS 28
DIN 208 A 42.0 HSS 29
DIN 208 A 45.0 HSS 30
DIN 208 A 50.0 HSS 31
DIN 208 A 8.0 HSS H8 32

برقو ماشینی فرم DIN 208 B فرا یوگوسلاوی اصل

مشخصات کالا ردیف
DIN 208 B 16.0 HSS ۱
DIN 208 B 20.0 HSS ۲
DIN 208 B 21.0 HSS ۳