مولتی اسپیندل

تولید مولتی اسپیندل چهار محوره متغیر به سفارش شرکت بوتان

large img4571

طبق نقشه شرکت بوتان از موقعیت سوراخ ها بر روی قطعه کار نقشه فنی مهندسی ساخت مولتی اسپیندل متغیر تهیه و ارائه شد و با تایید شرکت بوتان پروسه تولید مولتی اسپیندل چهار محوره متغیر اجرا شد .

این دستگاه همزمان قابلیت قلاویز کاری و مته زنی را در چهار نقطه دارد .

مولتی اسپیندل سفارشی شرکت بوتان