اندازه گیری و کنترل کیفی

نقشه انفجاری و دفترچه راهنمای کولیس ورنیه میتوتویو ژاپن

نقشه انفجاری و دفترچه راهنمای کولیس ورنیه سری ۵۳۰ - ۵۳۱ - ۵۳۲ - ۵۳۴ - ۵۳۶ - ۵۶۰ میتوتویو ژاپن

دفترچه راهنمای کولیس ورنیه سری ۵۳۰ – ۵۳۱ – ۵۳۲ – ۵۳۴ – ۵۳۶ – ۵۶۰  میتوتویو ژاپن

 

1)   نام قسمت های کولیس ورنیه

1داخل فک ها اندازه گیری2پیچ نگهدارنده3تیغه نگهدارنده
4عمق سنج5تیغه خط کشی6لبه کشویی تیغه
7درجه بندی اصلی8مقیاس ورنیه9خارج فک های اندازه گیری
10صورت گام اندازه گیری11گیره12شاسی نگهدارنده جهت دقت بالا
13نمای اندازه گیری14سطح اصلی15پایه اصلی

قسمت های مختلف کولیس ورنیه

نکات نگهداری کولیس ورنیه

• قبل از اندازه گیری، پاک کردن / گرد و غبار / خاک را از سطوح کشویی، اندازه گیری چهره ها و سطوح دقت را پاک کنید.
• قبل از انجام اندازه گیری با کولیس ونیه ، اطمینان حاصل کنید که صفر  ، صفر مقیاس وارونه و مقیاس اصلی هنگامی که فک ها بسته می شوند و شکاف بین فک ها در برابر نور وجود ندارد، همزمان می شوند.
• قبل از انجام اندازه گیری با عمق، اطمینان حاصل کنید که صفر ، صفر مقیاس وارونه و مقیاس اصلی هنگامی که سطح اندازه گیری صورت و مرجع حتی بر روی یک صفحه سطح تنظیم می شوند، همزمان می شوند.
• از نوک تیز ورنیه در چرخش قطعه کار استفاده نکنید؛ این خطرناک است و اندازه گیری چهره ها از بین می رود.
• روغن تمیز را به سطوح کشویی به خصوص سطوح مرجع اعمال کنید. کمبود روغن ممکن است باعث خراش بر روی سطوح بحرانی شود که منجر به حرکات کشویی ناخوشایند می شود.

2)   روش خواندن کولیس ورنیه

اندازه گیری با اضافه کردن خواندن مقیاس ورنیه به مقیاس اصلی بدست می آید. خواندن مقیاس ورنیه را با دقت ببینید که با مقیاس اصلی همخوانی دارد.
A: خواندن مقیاس اصلی
ب: خواندن مقیاس ورنیه
C: خواندن (= A + B)
* برای کسانی که کولیس ورنیه با مقدار اندازه گیری داخلی در مقیاس ورنیه ، اندازه گیری با اضافه کردن مقدار  :  (A + B) بدست می آید.

3)   اقدامات احتیاطی

۱- نیروی اندازه گیری : نیروی بیش از حد را به قطعه کار اعمال نکنید. نیروی اندازه گیری بیش از حد خطاهای اندازه گیری را به دلیل انحراف موضعی فک ها ایجاد می کند.

۲- خطای اختلاف منظر : خواندن مقیاس های ونیه / مقیاس اصلی را در جهت مشاهده عمود بر نقطه اندازه گیری مقیاس ها. خطای اختلاف خطا Δx هنگام مشاهده در جهت A.

۳- اندازه گیری بیرونی : قطعه کار را تا حد ممکن به سطح مرجع نزدیک کنید، و فک اندازه گیری را به قطعه کار وصل کنید.

۴- اندازه گیری در داخل : فک داخل را تا آنجا که ممکن است داخل ( پایین ) قرار دهید و فک های اندازه گیری را با قطعه کار نصب کنید.

(1) حداکثر خواندن (I.D.)
(2) کوچکترین خواندن (Groove)

۵- اندازه گیری عمق : نوار عمق عمود بر سطح اندازه گیری شده را تنظیم کنید.

۶- گام اندازه گیری : آیا سطح اندازه گیری گام مناسب با سطوح اندازه گیری شده است.

۷- خطای موقعيت : موقعيت اندازه گيری کوليس ورنیه بزرگ اندازه بزرگی است که بايد اجتناب شود. اندازه گیری ها در موقعیت عمودی ممکن است با موقعیت های افقی متفاوت باشد.

4)   مقدار نشان داده شده / خطای ابزار

۱- حداکثر خطای مجاز برای کولیس ورنیه که دارای علامت JIS است با JIS B 7507: 2016 مطابقت دارد.

۲- مقدار مجاز خطای ابزار برای کولیس ورنیه غیر از (1) مطابق با JIS B 7507-1993 است.

۳- مقدار مجاز خطای ابزار برای عمق حفره مطابق با JIS B 7518 است.