نمایش 1–20 از 35 نتیجه

نمایش 20 40 60

براده شکن برای رنده چوب معمولی چاگان هند

کد کالا نوع مناسب برای رنده اندازه میلیمتر اندازه اینچ JN-185 براده شکن جلویی رنده شماره 6 60 2 JN-186

تیغه اور فرز برقی چاگان هند

کد کالا: JN-199 طول : 44.45 میلی متر پهنا : 38.10 میلی متر ضخامت : 5 میلی متر

تیغه بال کبوتری تنظیم شونده چاگان هند

 JN-223

فولاد کربنی کد 151 تنظیم شونده پهنای تیغه : ۴۵ میلیمتر

تیغه بال کبوتری غیر تنظیم شونده چاگان هند

 JN-223

فولاد کربنی کد 051 غیر تنظیم شونده پهنای تیغه : ۵۴ میلیمتر

تیغه رنده برقی چوب HSS

کد کالا : JN-123 نوع : F20 A اندازه : 82 میلی متر

تیغه رنده بغل دو راه چاگان هند

فولاد کربنی

شماره 10 کد رنده  : JN-313 کد کالا: JN-221 پهنای تیغه: 54 میلی متر

تیغه رنده بغل دو راه چاگان هند JN-228

شماره 78 کد رنده : JN-315 کد کالا : JN-228 پهنای تیغه: 38 میلی متر

تیغه رنده چوب معمولی چاگان هند

کد کالا مناسب برای رنده های زیر پهنای تیغه به میلیمتر JN-173 38 JN-174 رنده شماره ۳ 45 JN-175 رنده

تیغه رنده چوبی مدل پاتا با نوک کاربیدی

کد کالا اندازه میلیمتر اندازه اینچ JN-072 32 1 JN-073 38 1 JN-074 45 1 JN075 50 2″

تیغه رنده چوبی معمولی با نوک کاربیدی

کد کالا مناسب برای رنده اندازه میلیمتر اندازه اینچ JN-076 38 1 JN-077 رنده شماره ۳ 45 1 JN-078 رنده

تیغه رنده حرفه ای مدل استندلی چاگان هند

کد 33 (مدل استنلی) کد رنده JN-314 کد کالا: JN-227 پهنای تیغه : 45 میلی متر

تیغه قدرتی مسطح برش چوب HCHCr چاگان هند

کد کالا طول پهنا ( اینچ ) ضخامت JN-189 4 1 3 5 JN-190 6 1 3 5 JN-191 8

رنده چوب جاگان هند JN303

ﻧﻮع: رﻧﺪه ﭼﻮب ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻤﺎره 3 ﻃﻮل: 235  ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﭘﻬﻨﺎي ﺗﯿﻐﻪ: 45 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ وزن ﺧﺎﻟﺺ:ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 54.1 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم  ﮐﺪ ﺗﯿﻐﻪ ﯾﺪﮐﯽ: JN174

رنده چوب جاگان هند JN304

 JN304

ﻧﻮع: رﻧﺪه ﭼﻮب ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻤﺎره 4
ﻃﻮل:  250 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﭘﻬﻨﺎي ﺗﯿﻐﻪ:  50 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ وزن ﺧﺎﻟﺺ:ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ : 1.5 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﺪ ﺗﯿﻐﻪ ﯾﺪﮐﯽ:JN175