نمایش 1–8 از 35 نتیجه

نمایش 9 24 36

رنده لیسه چوب ﻏﯿﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺨﺖ JN312

کد کالا: JN312 ﻏﯿﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﻮع: رﻧﺪه ﺑﺎل ﮐﺒﻮﺗﺮی f- 064 ﻃﻮل: 210 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﭘﻬﻨﺎی ﺗﯿﻐﻪ: ۴۵ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ وزن ﺧﺎﻟﺺ: ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ۲۵۰ ﮔﺮم ﮐﺪ ﺗﯿﻐﻪ ﯾﺪﮐﯽ: JN224

رنده چوب لیسه ﻏﯿﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺮد چاگان هند JN311

کد کالا: JN311 ﻏﯿﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺮد 063- R ﻧﻮع: رﻧﺪه ﺑﺎل ﮐﺒﻮﺗﺮی ﻃﻮل: 210 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﭘﻬﻨﺎی ﺗﯿﻐﻪ: 45 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ وزن ﺧﺎﻟﺺ: ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 250 ﮔﺮم ﮐﺪ ﺗﯿﻐﻪ ﯾﺪﮐﯽ: JN224

رنده چوب لیسه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺨﺖ JN310

کد کالا: JN310 ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺨﺖ 151- F ﻧﻮع: رﻧﺪه ﺑﺎل ﮐﺒﻮﺗﺮی ﻃﻮل : 250 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﭘﻬﻨﺎی ﺗﯿﻐﻪ: 45 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ وزن ﺧﺎﻟﺺ : ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 400 ﮔﺮم ﮐﺪ ﺗﯿﻐﻪ ﯾﺪﮐﯽ : JN223

رنده چوب لیسه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺮد چاگان هند JN309

کد کالا: JN309 ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺮد 151- R ﻧﻮع : رﻧﺪه ﺑﺎل ﮐﺒﻮﺗﺮی ﻃﻮل: 250 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﭘﻬﻨﺎی ﺗﯿﻐﻪ: 54 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ وزن ﺧﺎﻟﺺ : ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 400 ﮔﺮم ﮐﺪ ﺗﯿﻐﻪ ﯾﺪﮐﯽ : JN222

رنده چوب ﻏﯿﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺨﺖ چاگان هند JN308

کد کالا: JN308 ﻏﯿﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﻮع : رﻧﺪه ﺑﺎل ﮐﺒﻮﺗﺮی 051- F ﻃﻮل: 250 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﭘﻬﻨﺎی ﺗﯿﻐﻪ: 54 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ وزن ﺧﺎﻟﺺ: ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 375 ﮔﺮم ﮐﺪ ﺗﯿﻐﻪ ﯾﺪﮐﯽ: JN222

رﻧﺪه چوب ﻟﯿﺴﻪ ﻏﯿﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺮد چاگان هند JN307

 JN307

ﻏﯿﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺮد ﻧﻮع : رﻧﺪه ﺑﺎل ﮐﺒﻮﺗﺮی  R- 051 ﻃﻮل:  250 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﭘﻬﻨﺎی ﺗﯿﻐﻪ: ۵۴ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ وزن ﺧﺎﻟﺺ: ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ۳۷۵ ﮔﺮم ﮐﺪ ﺗﯿﻐﻪ ﯾﺪﮐﯽ : JN222

براده شکن برای رنده چوب معمولی چاگان هند

کد کالا نوع مناسب برای رنده اندازه میلیمتر اندازه اینچ JN-185 براده شکن جلویی رنده شماره 6 60 2 JN-186