نمایش 1–30 از 35 نتیجه

نمایش 12 24 36

براده شکن برای رنده چوب معمولی چاگان هند

کد کالا نوع مناسب برای رنده اندازه میلیمتر اندازه اینچ JN-185 براده شکن جلویی رنده شماره 6 60 2 JN-186

تیغه اور فرز برقی چاگان هند

کد کالا: JN-199 طول : 44.45 میلی متر پهنا : 38.10 میلی متر ضخامت : 5 میلی متر

تیغه بال کبوتری تنظیم شونده چاگان هند

 JN-223

فولاد کربنی کد 151 تنظیم شونده پهنای تیغه : ۴۵ میلیمتر

تیغه بال کبوتری غیر تنظیم شونده چاگان هند

 JN-223

فولاد کربنی کد 051 غیر تنظیم شونده پهنای تیغه : ۵۴ میلیمتر

تیغه رنده بغل دو راه چاگان هند

فولاد کربنی

شماره 10 کد رنده  : JN-313 کد کالا: JN-221 پهنای تیغه: 54 میلی متر

تیغه رنده چوب معمولی چاگان هند

کد کالا مناسب برای رنده های زیر پهنای تیغه به میلیمتر JN-173 38 JN-174 رنده شماره ۳ 45 JN-175 رنده

تیغه رنده چوبی مدل پاتا با نوک کاربیدی

کد کالا اندازه میلیمتر اندازه اینچ JN-072 32 1 JN-073 38 1 JN-074 45 1 JN075 50 2″

تیغه رنده چوبی معمولی با نوک کاربیدی

کد کالا مناسب برای رنده اندازه میلیمتر اندازه اینچ JN-076 38 1 JN-077 رنده شماره ۳ 45 1 JN-078 رنده

تیغه رنده حرفه ای مدل استندلی چاگان هند

کد 33 (مدل استنلی) کد رنده JN-314 کد کالا: JN-227 پهنای تیغه : 45 میلی متر

رنده چوب جاگان هند JN303

ﻧﻮع: رﻧﺪه ﭼﻮب ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻤﺎره 3 ﻃﻮل: 235  ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﭘﻬﻨﺎي ﺗﯿﻐﻪ: 45 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ وزن ﺧﺎﻟﺺ:ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 54.1 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم  ﮐﺪ ﺗﯿﻐﻪ ﯾﺪﮐﯽ: JN174

رنده چوب جاگان هند JN304

 JN304

ﻧﻮع: رﻧﺪه ﭼﻮب ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻤﺎره 4
ﻃﻮل:  250 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﭘﻬﻨﺎي ﺗﯿﻐﻪ:  50 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ وزن ﺧﺎﻟﺺ:ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ : 1.5 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﺪ ﺗﯿﻐﻪ ﯾﺪﮐﯽ:JN175

رنده چوب جاگان هند JN305

 JN305

ﻧﻮع: رﻧﺪه ﭼﻮب زﺑﺮ ﺗﺮاش ﺷﻤﺎره 5 ﻃﻮل: 335ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﭘﻬﻨﺎي ﺗﯿﻐﻪ: 05 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ وزن ﺧﺎﻟﺺ : ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 2.2 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﺪﺗﯿﻐﻪ ﯾﺪﮐﯽ : JN175

رنده چوب جاگان هند JN314

 JN314

ﻧﻮع: رﻧﺪه ﺣﺮﻓﻪ ای ﺷﻤﺎره 33 ﻃﻮل : 215  ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﭘﻬﻨﺎی ﺗﯿﻐﻪ: 45 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ وزن ﺧﺎﻟﺺ : ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 1 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﺪ ﺗﯿﻐﻪ ﯾﺪﮐﯽ : JN227

رنده چوب جاگان هند JN315

 JN315

ﻧﻮع: رﻧﺪه  ﺑﻐﻞ دوراه ﺷﻤﺎره 87 ﻃﻮل: 255 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﭘﻬﻨﺎی ﺗﯿﻐﻪ: 38  ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ وزن ﺧﺎﻟﺺ : ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 6.1 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﺪﺗﯿﻐﻪ ﯾﺪﮐﯽ : JN228

رنده چوب ﻏﯿﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺨﺖ چاگان هند JN308

کد کالا: JN308 ﻏﯿﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﻮع : رﻧﺪه ﺑﺎل ﮐﺒﻮﺗﺮی 051- F ﻃﻮل: 250 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﭘﻬﻨﺎی ﺗﯿﻐﻪ: 54 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ وزن ﺧﺎﻟﺺ: ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 375 ﮔﺮم ﮐﺪ ﺗﯿﻐﻪ ﯾﺪﮐﯽ: JN222

رنده چوب لیسه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺨﺖ JN310

کد کالا: JN310 ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺨﺖ 151- F ﻧﻮع: رﻧﺪه ﺑﺎل ﮐﺒﻮﺗﺮی ﻃﻮل : 250 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﭘﻬﻨﺎی ﺗﯿﻐﻪ: 45 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ وزن ﺧﺎﻟﺺ : ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 400 ﮔﺮم ﮐﺪ ﺗﯿﻐﻪ ﯾﺪﮐﯽ : JN223

رنده چوب لیسه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺮد چاگان هند JN309

کد کالا: JN309 ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺮد 151- R ﻧﻮع : رﻧﺪه ﺑﺎل ﮐﺒﻮﺗﺮی ﻃﻮل: 250 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﭘﻬﻨﺎی ﺗﯿﻐﻪ: 54 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ وزن ﺧﺎﻟﺺ : ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 400 ﮔﺮم ﮐﺪ ﺗﯿﻐﻪ ﯾﺪﮐﯽ : JN222

رﻧﺪه چوب ﻟﯿﺴﻪ ﻏﯿﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺮد چاگان هند JN307

 JN307

ﻏﯿﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺮد ﻧﻮع : رﻧﺪه ﺑﺎل ﮐﺒﻮﺗﺮی  R- 051 ﻃﻮل:  250 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﭘﻬﻨﺎی ﺗﯿﻐﻪ: ۵۴ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ وزن ﺧﺎﻟﺺ: ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ۳۷۵ ﮔﺮم ﮐﺪ ﺗﯿﻐﻪ ﯾﺪﮐﯽ : JN222

رنده چوب لیسه ﻏﯿﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺮد چاگان هند JN311

کد کالا: JN311 ﻏﯿﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺮد 063- R ﻧﻮع: رﻧﺪه ﺑﺎل ﮐﺒﻮﺗﺮی ﻃﻮل: 210 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﭘﻬﻨﺎی ﺗﯿﻐﻪ: 45 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ وزن ﺧﺎﻟﺺ: ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 250 ﮔﺮم ﮐﺪ ﺗﯿﻐﻪ ﯾﺪﮐﯽ: JN224

رﻧﺪه چوب ﻣﺸﺘﯽ چاگان هند JN301

کد کالا: JN301 ﻧﻮع: رﻧﺪه ﻣﺸﺘﯽ ﺷﻤﺎره 102 ﻃﻮل: 140 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﭘﻬﻨﺎی ﺗﯿﻐﻪ: 35 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ وزن ﺧﺎﻟﺺ: ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 400 ﮔﺮم ﮐﺪ ﺗﯿﻐﻪ ﯾﺪﮐﯽ: JN225

رنده چوب مشتی چاگان هند JN302

 JN302

ﻧﻮع: رﻧﺪه ﻣﺸﺘﯽ ﺷﻤﺎره 110 ﻃﻮل: 187 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﭘﻬﻨﺎی ﺗﯿﻐﻪ: 42 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ وزن ﺧﺎﻟﺺ: ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 550 ﮔﺮم ﮐﺪ ﺗﯿﻐﻪ ﯾﺪﮐﯽ : JN226A