در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 20 40 60

ﺳﻮﻫﺎن ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺑﺎرﯾﮏ چاگان هند

ﺳﻮﻫﺎن ﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﻮﺷﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮏ ﺗﮏ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺮارﺗﯽ ﺷـﺪه اﻧﺪ،