مولتی اسپیندل

ساخت مولتی اسپیندل ۴ محوره ثابت : آذر ۹۷

large img4538

پروسه ساخت مولتی اسپیندل به مدت ۳۰ روز کاری انجام شد و تحویل مشتری گردید .

طبق نقشه مشتری از موقعیت سوراخ ها بر روی قطعه کار نقشه فنی مهندسی ساخت مولتی اسپیندل تهیه و ارائه شد و با تایید مشتری پروسه تولید مولتی اسپیندل اجرا شد .

ساخت مولتی اسپیندل سفارشی