اندازه گیری و کنترل کیفی

میکرومتر چیست

وبلاگ میکرومتر چیست؟

ميکرومتر

ضرورت توليد قطعات با دقت بالا به طراحی و ساخت وسايل اندازه گيری با دقتی بيش تر از ۰.۰۲ میلی متر نیاز داشت که در این راستا ژان پالمر فرانسوی ميکرومتر را طراحی نمود. مکانيزم عمل اين وسيله مکانيکی از نوع پيچ و مهره ای است و دقت آن به مقدار گام پيچ و مهرهٔ ميکرومتر بستگی دارد.

خرید میکرومتر در فروشگاه آذرصنعت

بررسی کاربرد میکرومتر ها و قیمت میکرومتر ها

کاربرد میکرومتر

از ميکرومترها می توان برای اندازه گيری های داخلی، خارجی، ارتفاع، ضخامت ورق ها، قطر سيم ها و ميله ها،فاصلهٔ شيارها، قطر پيچ ها و مهره ها، چرخ دنده ها، قطر تيغه فرزها، مته ها، قلاويزها و … استفاده نمود.

شکل و ساختمان میکرومتر

ميکرومتر اندازه گير خارج

اين نوع ميکرومتر از متداول ترين ميکرومترها

است و بيش تري ن کاربرد را در صنعت دارد. از اين ميکرومتر برای اندازه گيری

انواع ابعاد خارجی در صنعت استفاده می شود

 

١- قاب کمانی شکل :که بنا به دلايل زير به شکل کمانی ساخته می شود:

افزايش قطر کارگيری

افزايش استحکام

خوش دست شدن

مقاوم شدن در برابر تغيير شکل

ضمناً قاب ميکرومتر با گسترهٔ اندازه گيری بالا را، به صورت سوراخ دار می سازند، برای اين که:

وزن آن کاهش پيدا کند.

استحکام آن افزايش پيدا کند.

قيمت آن کم شود.

حرارت انتقالی ناشی از به دست گرفتن، بهتر انتقال پيدا کند.

 

٢ – پلاک مشخصات :که از آن برای درج مشخصات ميکرومتر از قبيل قابليت تفکيک، گسترهٔ اندازه گيری، نام کارخانهٔ سازنده، مارک تجارتی و … استفاده می شود.

٣ – فک ثابت :که در خصوص ميکرومتر، برای افراد راست دست در سمت چپ و در خصوص ميکرومتر مخصوص افراد چپ دست در سمت راست آن قرار دارد.

٤ – فک متحرک :شايسته است يادآوری شود که سطوح کاری فک ها را، برای مقاوم نمودن در برابر سايش، سخت کاری می کنند.

٥ – قفل : که با مکانيزم اهرمی يا پيچی است.

۶ – استوانۀ مدرج ثابت (غلاف ثابت يا پوستۀ ثابت) :که معمولاً در ميکرومترهای ميلی متری دارای تقسيمات ۱ میلیمتر و .۵ میلیمتر و در ميکرومترهای اينچی دارای تقسيمات ۰.۱ اینچ و ۰.۰۲۵ اینچ است .

٧استوانۀ مدرج متحرک (غلاف متحرک يا پوسته متحرک) :که دارای تقسيمات کوچک تر نسبت به استوانهٔ ثابت است. ضمناً قسمت انتهای آن آج دار بوده که برای به دست گرفتن است.

٨ – دستۀ جغجغه

٩ – سيستم جغجغه :برخلاف کوليس های ورنيه دار که نيروی وارده از طرف فک ها به قطعه کار تحت کنترل نبود، در ميکرومترها نيروی وارد بر فک ها و قطعه کار با سيستم جغجغه، تحت کنترل در آمده است. به اين معنی که نيروی وارده بر قطعهٔ کار به حد مشخصی که رسيد دستهٔ جغجغه به صورت هرز می چرخد.

يکی از متداول ترين سيستم های جغجغه ، سيستم پنجه ای (کوپلينگی) است. اين سيستم مجهز به دو صفحهٔ دندانه دار (کوپلينگ) و فنر مارپيچ مطابق شکل است و هميشه دو کوپلينگ با هم ديگر درگير هستند، با چرخاندن دستهٔ جغجغه فک متحرک حرکت کرده و پس از مماس شدن بر قطعهٔ کار و فشرده شدن فنر، سيستم به صورت هرز می چرخد. به اين ترتيب نيروی وارده بر قطعه کار از طرف استفاده کنندگان مختلف يکسان خواهد بود .

 

فروش میکرومتر در شرکت آذرصنعت

گفتنی است سيستم های جغجغه با مکانيزم های ساچمه ای و پينی نيز طراحی و ساخته شده است.

 

توجه : در يک اندازه گيری صحيح پس از تماس سطح فک ها با قطعه کار، کافی است دستهٔ جغجغه سه بار چرخانيده شود.

 

 

١٠ – پيچ و مهره :حرکت فکين ميکرومتر به وسيلهٔ پيچ و مهره که در داخل استوانه ثابت و متحرک ميکرومتر قرار دارند انجام می شود. مقدار گام آن ها در ميکرومترهای ميلی متری ۰.۵ میلی متر و بعضا ۱ میلی متر و در میکرومتر های اینچی ۰.۰۲۵ اینچ است .

قابليت تفکيک و گسترۀ اندازه گيری

الف ) ميکرومترهای ميلی متری

١قابليت تفکيک : ميکرومترهای ميلی متری معمولاً با قابليت تفکيک ۰.۰۱ میلیمتر ، ۰.۰۰۵ میلیمتر ، ۰.۰۰۱ میلیمتر اخته می شود .

 

٢گسترۀ انداز هگيری : ميکرومترهای ميلی متری معمولاً تا گسترهٔ اندازه گيری ۵۰۰ میلیمتر ساخته می شوند.

ميکرومترهای ميلی متری به لحاظ گسترهٔ اندازه گيری در سری های مختلف مطابق زير ساخته می شوند:

 

(٠-٢٥)mm , (٢٥-٥٠)mm , (٥٠-٧٥)mm , (٧٥-١٠٠)mm , …, (٤٧٥-٥٠٠)mm

 

ب) ميکرومترهای اينچی

١ – قابليت تفکيک : ميکرومترهای اينچی معمولاً با قابليت تفکيک ۰.۰۰۱ اینچ، ۰.۰۰۰۱ اینچ، ۰.۰۰۰۵ اینچ ساخته می شوند.

٢ – گسترۀ انداز هگيری : گسترهٔ اندازه گيری ميکرومترهای اينچی به ۲۰ اینچ می رسد .

 

ميکرومترهای اينچی نيز به لحاظ گسترهٔ اندازه گيری در سری های مختلف مطابق زير ساخته می شوند :

 

(٠-١)inch , (١-٢)inch , (٢-٣)inch , (٣-٤)inch , …, (١٩-٢٠)inch

 

علل ساخت ميکرومترها در سری های مختلف عبارت اند از :

سرعت انداز هگيری افزايش پيدا م یکند و از اتلاف وقت جلوگيری م یشود. برای مثال فرض کنيم ميکرومتری با گسترهٔاندازه گيری ۰-۵۰۰ میلیمتر و گام پیچ و مهره ۰.۵ میلیمتر ساخته شده باشد و بخواهیم اندازه ۴۵۰ میلیمتر را با آن جدا کنیم ، برای این کار لازم است دسته میکرومتر را ۹۰۰ ار بچرخانیم دور

 

 

هم چنین برای جدا نمودن اندازه ۱۸ اینچ روی یک متر 0-20 اینچوگام پيچ و مهره 0.025 اینچ بايد دستهٔ جغجغهٔ ميکرومتر را ٧٢٠ بار چرخانيد.

 

۱۸÷۰.۰۲۵=۷۲۰

دقت اندازه گيری بالا می رود.

به دليل کوتاه شدن ميلهٔ پيچ، استهلاک ميکرومتر کاهش پيدا می کند.

استفاده کننده، با توجه به اندازهٔ قطعات مورد اندازه گيری، ميکرومتر با نزديک ترين گسترهٔ اندازه گيری انتخاب کرده و هزينهٔکم تری را جهت خريد آن پرداخت می نمايد.

گفتنی است ميکرومترهايی با گسترهٔ اندازه گيری خارج از موارد ذکر شده در بالا نيز ساخته می شوند.

میکرومتر دیجیتال

درجه بندی : همان گونه که قبلاً ذکر شد، ميکرومترها بر مبنای مقدار گام پيچ ومهرهٔ آن ها درجه بندی شده اند. بنابراين، مبنای دقت آن ها مقدار گام پيچ و مهرهٔ آن هاست. مقدار گام در ميکرومترهای ميلی متری عموماً ۰.۵ میلیمتر و بعضا ۱ میلیمتر و در میکرومترهای اینچی ۱بروی۴۰ برابر با ۰.۰۲۵ اینچ لسات . براين اساس، با چرخاندن يک دور کامل دستهٔ جغجغه فاصلهٔ بين فکين ميکرومتر به اندازهٔ مقدار گام تغيير می نمايد. مقدار قابليت تفکيک ميکرومترهای ميلی متری و اينچی را می توان از رابطهٔ زير به دست آورد:

R = P بر روی n

که در آن :

مقدار گام پيچ و مهرهٔ ميکرومتر بر حسب ميلی متر يا اينچ P

تعداد فواصل استوانهٔ متحرک ميکرومتر n

قابليت تفکيک ميکرومتر بر حسب ميلی متر و يا اينچ R

میکرومتر، یا ریزسنج، ابزاری برای اندازه گیری طول با دقت زیاد است.

برای اندازه گیری قطعاتی که بایستی دقیق تراشیده شوند میکرومتر به کار برده می‌شود. دقت میکرومتر به مراتب بیشتر از دقت کولیس‌ها می‌باشد. میکرومترها از نظر سیستم اندازه گیری مانند کولیس دو نوع می‌باشند که آنها را میکرومترهای اینچی و میکرومترهای میلیمتری می‌نامند. میکرومتر نیز از بخش های مختلفی تشکیل شده ‌است، که عبارتند از: فک ثابت میکرومتر – فک متحرک میکرومتر – استوانه مدرج و یا همان خط کش میکرومتر، پوسته مدرج یا ورنیه میکرومتر کمانی که برای گرفتن میکرومتر از آن استفاده می‌شود. در قسمت انتهایی میکرومتر یک جغجغه ‌است و اهرمی که در موقع اندازه گیری، قفل می‌شود.

طرز کار با میکرومتر :

در میکرومتر هم مانند کولیس اندازه می‌تواند اینچ یا میلیمتر باشد، اندازه طول خط کش میکرومتر به صورت ۲۵ میلیمتر، ۲۵ میلیمتر می‌باشد، یعنی اینکه ما یک نوع میکرومتر داریم که از مقدار صفر تا ۲۵ میلیمتر را اندازه می‌گیرد و باز میکرومتری داریم که از ۲۵ تا ۵۰ میلمتر را اندازه می‌گیرد و به بالا

روش خواندن میکرومتر :

اگر به خط کش میکرومتر توجه شود دیده می‌شود که دارای یک خط افقی است یکسری تقسیم بندی بالای خط افق است، و یکسری زیر خط افق است. تقسیم بندی که بالای خط افق است فاصله بین آنها یک میلیمتر است، و تقسیم بندی که زیر خط افق است فاصله بین آنها نیم میلیمتر می‌باشد. استوانه مدرج وجود دارد که روی خط کش اصلی ما حرکت می‌کند، معمولاً میکرومترها با دقت ۰۱/۰ میلیمتری ساخته می‌شوند. اگر دقت کنیم، می‌بینیم که روی ورنیه از صفر تا ۵۰ قسمت مساوی تقسیم بندی شده‌است. حال فرض می‌کنیم قطعه‌ای را اندازه گیری کردیم و می‌خواهیم اندازه آن را بخوانیم، برای خواندن میکرومتر بدین صورت عمل می‌کنیم که به آخرین خط، خط کش که از زیر ورنیه مشخص است، دقت می‌کنیم. این اندازه اندازه اصلی ما است. برای بدست آوردن مقدار خورده آن، توجه می‌کنیم که کدام خط ورنیه رو به روی خط، خط کش به صورت کامل قرار گرفته‌است.

در حین استفاده از میکرومتر به نکاتی می‌بایست توجه کرد :

در زمان خواندن میکرومتر می‌بایست درست مقابل چشمان قرار بدهیم. در زمانیکه ما قطعه‌ای را در بین دو فک متحرک و ثابت قرار می‌دهیم، و اندازه می‌گیریم بوسیله دست استوانه مدرج را می‌چرخانیم تا با قطعه کار، تماس پیدا بکند، و وقتی تماس پیدا کرد، بقیه کار را با جغجغه انجام می‌دهیم.

 انواع میکرومتر در فروشگاه آذرصنعت

میکرومتر خارج سنج

میکرومتر داخل سنج

هد میکرومتر

میکرومتر شیار

میکرومتر سوزنی

میکرومتر صلیبی ( میکرومتر عمق سنج ) 

 میکرومتر لوله

دیگر میکرومتر