تعاریف

راهنمای جداول شرکت وینستار

large img0716
راهنمای جداول شرکت وینستار
ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺗﺧت ﺳﮫ ﻟﺑﮫﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺗﺧت ﺳه لبه

Square Type 3F

TOP ARCO Coated TOP ARCOروﮐش TOP ARCO Coated

TOP ARCOروﮐش

Micro GrainMicro Grain

ﭘودر ﻣﯾﮑرو

ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺗﺧت ﭼﮭﺎر ﻟﺑهSquare Type 4F

ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺗﺧت ﭼﮭﺎر ﻟﺑه

ARCO CoatedARCO Coated

ARCO روﮐش

Ultra Micro GrainUltra Micro Grain

ﭘودرﺳوﭘر ﻣﯾﮑرو

Square Type 6F ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺗﺧت ﺷش ﻟﺑهSquare Type 6F

ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺗﺧت ﺷش ﻟﺑه

SICO روﮐشSICO Coated

SICOروﮐش

ﭘودر ﺳوﭘر ﻣﯾﮑرو mμ4.0 Ultra Micro Grain 0.4μm

ﭘودر ﺳوﭘر ﻣﯾﮑرو mμ4.0

Square Type 8F ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺗﺧت ھﺷت ﻟﺑهSquare Type 8F

ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺗﺧت ھﺷت ﻟﺑه

Sharp Corner TypeSharp Corner Type

ﻟبه های ﻧوک ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺑه ﺻورت ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

Helix Angleزاوﯾه ﻣﺎرﭘﯾﭻ

Helix Angle

ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺳر R دو ﻟﺑهBall Nose 2F
ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺳر R دو ﻟﺑه
ﻟﺑه ھﺎی ﻧوک ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺑه ﺻورت ﺗﺧت ﻣﯽ ﺑﺎﺷدFlatland Type
ﻟﺑه ھﺎی ﻧوک ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺑه ﺻورت ﺗﺧت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
ﺳﺧﺗﯽ ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽMaterial Hardness

ﺳﺧﺗﯽ ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ

ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺳر R ﭼﮭﺎر ﻟﺑهBall Nose 4F
ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺳر R ﭼﮭﺎر ﻟﺑه
ﻧوک ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺑه ﺻورت ﭘﺦ می ﺑﺎﺷد.Chamfer Type

ﻧوک ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺑه  ﺻورت ﭘﺦ می ﺑﺎﺷد.

ﻟبه ھﺎی ﻏﯾر ﻣﺳﺎویUnequal

ﻟبه ھﺎی ﻏﯾر ﻣﺳﺎوی

Corner Radius 2FCorner Radius 2F

ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﻧوک R دو ﻟﺑه

ﻧوک ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺑه ﺻورت R میﺑﺎﺷد.Corner Radius

ﻧوک ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺑه  ﺻورت R میﺑﺎﺷد.

ﻣﺎرﭘﯾﭻ ﺷﯾﺎر ﻣﺗﻐﯾرVariable Helix

ﻣﺎرﭘﯾﭻ ﺷﯾﺎر ﻣﺗﻐﯾر

ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﻧوک R ﭼﮭﺎر ﻟﺑهCorner Radius 4F

ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽﻧوک R ﭼﮭﺎر ﻟﺑه

ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺗﺧت دو ﻟبهSquare Type 2F

ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺗﺧت دو ﻟبه

UNICO CoatedUNICO Coated

UNICOروﮐش

Iso Standard

اﺳﺗﺎﻧدارد اﯾزو

Work Material

ﺟﻧس ﮐﺎر

Best Recommend

ﺑﮭﺗرﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد

SteelSteel

فولاد

Steel 2
Stainless SteelStainless Steel

استیل

Stainless Steel 2
Cast IronCast Iron

چدن

Cast Iron 2
Non Ferrous & AluminiumNon-Ferrous & Aluminium

ﻣوادﻏﯾرآھﻧﯽ و آﻟﻣﯾﻧﯾوم

High Temp AlloysHigh Temp Alloys

آﻟﯾﺎژھﺎی دارای ﺣرارت ﺑﺎﻻ

High Temp Alloys 2
Hardened Steel Hardened Steel

ﻓوﻻد ﺳﺧﺗﮑﺎری ﺷده

Hardened Steel 2