تعاریف

راهنمای جداول شرکت وینستار

large img0716
راهنمای جداول شرکت وینستار
ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺗﺧت ﺳﮫ ﻟﺑﮫ ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺗﺧت ﺳه لبه

Square Type 3F

TOP ARCO Coated TOP ARCOروﮐش  TOP ARCO Coated

TOP ARCOروﮐش

Micro Grain Micro Grain

ﭘودر ﻣﯾﮑرو

ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺗﺧت ﭼﮭﺎر ﻟﺑه Square Type 4F

ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺗﺧت ﭼﮭﺎر ﻟﺑه

ARCO Coated ARCO Coated

ARCO روﮐش

Ultra Micro Grain Ultra Micro Grain

ﭘودرﺳوﭘر ﻣﯾﮑرو

Square Type 6F ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺗﺧت ﺷش ﻟﺑه Square Type 6F

ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺗﺧت ﺷش ﻟﺑه

SICO روﮐش SICO Coated

SICOروﮐش

ﭘودر ﺳوﭘر ﻣﯾﮑرو mμ4.0  Ultra Micro Grain 0.4μm

ﭘودر ﺳوﭘر ﻣﯾﮑرو mμ4.0

Square Type 8F ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺗﺧت ھﺷت ﻟﺑه Square Type 8F

ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺗﺧت ھﺷت ﻟﺑه

Sharp Corner Type Sharp Corner Type

ﻟبه های ﻧوک ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺑه ﺻورت ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

Helix Angle زاوﯾه ﻣﺎرﭘﯾﭻ

Helix Angle

ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺳر R دو ﻟﺑه Ball Nose 2F
ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺳر R دو ﻟﺑه
ﻟﺑه ھﺎی ﻧوک ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺑه ﺻورت ﺗﺧت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد Flatland Type
ﻟﺑه ھﺎی ﻧوک ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺑه ﺻورت ﺗﺧت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
ﺳﺧﺗﯽ ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ Material Hardness

ﺳﺧﺗﯽ ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ

ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺳر R ﭼﮭﺎر ﻟﺑه Ball Nose 4F
ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺳر R ﭼﮭﺎر ﻟﺑه
ﻧوک ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺑه ﺻورت ﭘﺦ می ﺑﺎﺷد. Chamfer Type

ﻧوک ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺑه  ﺻورت ﭘﺦ می ﺑﺎﺷد.

ﻟبه ھﺎی ﻏﯾر ﻣﺳﺎوی Unequal

ﻟبه ھﺎی ﻏﯾر ﻣﺳﺎوی

Corner Radius 2F Corner Radius 2F

ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﻧوک R دو ﻟﺑه

ﻧوک ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺑه ﺻورت R میﺑﺎﺷد. Corner Radius

ﻧوک ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺑه  ﺻورت R میﺑﺎﺷد.

ﻣﺎرﭘﯾﭻ ﺷﯾﺎر ﻣﺗﻐﯾر Variable Helix

ﻣﺎرﭘﯾﭻ ﺷﯾﺎر ﻣﺗﻐﯾر

ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﻧوک R ﭼﮭﺎر ﻟﺑه Corner Radius 4F

ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽﻧوک R ﭼﮭﺎر ﻟﺑه

ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺗﺧت دو ﻟبه Square Type 2F

ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺗﺧت دو ﻟبه

UNICO Coated UNICO Coated

UNICOروﮐش

Iso Standard

اﺳﺗﺎﻧدارد اﯾزو

Work Material

ﺟﻧس ﮐﺎر

Best Recommend

ﺑﮭﺗرﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد

Steel Steel

فولاد

Steel 2
Stainless Steel Stainless Steel

استیل

Stainless Steel 2
Cast Iron Cast Iron

چدن

Cast Iron 2
Non Ferrous & Aluminium Non-Ferrous & Aluminium

ﻣوادﻏﯾرآھﻧﯽ و آﻟﻣﯾﻧﯾوم

High Temp Alloys High Temp Alloys

آﻟﯾﺎژھﺎی دارای ﺣرارت ﺑﺎﻻ

High Temp Alloys 2
Hardened Steel  Hardened Steel

ﻓوﻻد ﺳﺧﺗﮑﺎری ﺷده

Hardened Steel 2