راهنمای انتخاب قلاویز ها

قلاویز ها

قلاویز ها و حدیده ها برای رزوه نمودن فلز ، پلاستیک سخت به کار برده می شوند . از قلاویز ها برای ایجاد رزوه های داخلی و از حدیده ها برای...

ادامه مطلب